ESIMIEHET PITÄVÄT RATTAAT PYÖRIMÄSSÄ

Yrityksessä tarvitaan näkijöitä ja tekijöitä. Esimiehet ovat yrityksen toimintaa pyörittävä ja käynnissä pitävä voima ja moottori. Esimiestehtävä on palveluammatti, jossa luodaan edellytykset onnistumiselle. Tärkeintä on saada ihmiset toimimaan yhteistyössä ja hyvässä vuorovaikutuksessa yhteisen tavoitteen eteen. Hyvä johtaminen sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö ovat avain yrityksen menestykseen.


esimiesvalmennusten teemat

TAVOITTEISTA TULOKSIIN YHDESSÄ TIIMIN KANSSA -
TIIMIN TOIMINNAN JA SUORITUKSEN JOHTAMINEN

Suorituksen johtaminen on esimiehen tärkein työprosessi. Suorituksen johtamiseen kulminoituu koko esimiestyön ydin pitäen sisällään tavoitteiden asettamisen, ihmisten johtamisen, valmentamisen ja ohjaamisen kohti tavoitteita sekä toiminnan seurannan, arvioinnin ja kehittämisen. Johtaminen ja esimiestyö on vuorovaikutusta. Ihmiset ratkaisevat menestyksen. Esimiestyön keskeisimpiä asoita on saada ihmiset toimimaan yhteisen tavoitteen eteen.

VALMENNUKSISSA PANEUDUTAAN SUORITUKSEN JA IHMISTEN JOHTAMISEN KESKEISIIN OSA-ALUEISIIN JA POHDITAAN MM.

 • TAVOITTEIDEN JA MITTAREIDEN MERKITYSTÄ
 • SEURANNAN JA RAPORTOINNIN NÄKÖKULMAA
 • OHJAAMISEN, VALMENTAMISEN JA JOKAPÄIVÄISEN OPERATIIVISEN JOHTAMISEN TÄRKEYTTÄ
 • VALMENTAVAA OTETTA ESIMIESTYÖSSÄ
 • PALAUTTEEN KESKEISTÄ ROOLIA
 • VAIKEISIIN ASIOIHIN PUUTTUMISTA
 • PALAVERIKÄYTÄNTÖJÄ SUORITUKSEN JOHTAMISEN VÄLINEINÄ

itsensä johtaminen ja esimiesroolin vahvistaminen

OLETKO ITSE PUIKOISSA VAI KARKAAKO MOPO KÄSISTÄ?

Itsensä tunteminen ja oman esimiesroolin tunnistaminen ja roolin sisäistäminen on onnistuneen esimiestyön lähtökohta. Jotta voi johtaa muita, esimiehen tulee tuntea omat vahvuutensa ja osaamisensa, oman toimintansa motiivit, omat haasteensa ja oman vuorovaikutustyylinsä.

Ja ennen kaikkea - pitää huolta omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

VALMENNUKSISSA POHDITAAN OMAA TOIMINTAA JA ROOLIA SEKÄ VAHVISTETAAN ESIMIESIDENTITEETTIÄ

Milloin olet pysähtynyt pohtimaan omaa toimintaasi oikein ajan kanssa? Tiedätkö, missä olet hyvä? Koetko, että aikasi ei riitä esimiestyöhön, kun asiantuntijatyöt vievät liikaa aikaa?

Itsensä johtamisen valmennuksissa pysähdytään mm. seuraavien teemojen äärelle:

 • OMAN OSAAMISEN JA VAHVUUKSIEN TUNNISTAMINEN
 • ESIMIESROOLI VS. ASIANTUNTIJAROOLI
 • AJANKÄYTTÖ JA AJAN RIITTÄMINEN
 • STRESSI
 • TUNNETAIDOT ESIMIESTYÖSSÄ

MUITA VALMENNUSTEEMOJA ovat MM.

 • UUDEN ESIMIEHEN VALMENNUS
 • ASIANTUNTIJASTA ESIMIEHEKSI -VALMENNUS
 • ETÄTYÖSKENTELYN JOHTAMINEN


ota yhteyttä!
Kartoitetaan yhdessä sinun ja organisaationne tarpeisiin sopivin valmennuspaketti.

Kaikki valmennukset räätälöidään aina tilaajan ja osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Teemoja voidaan käsitellä sekä ryhmävalmennuksissa että yksilöcoachingissa.